فیسبوک اکنون متا است: غول فناوری تغییر نام تجاری را اعلام می کند

فیسبوک اکنون متا است: غول فناوری تغییر نام تجاری را اعلام می کند