فیسبوک اکنون متا است: غول فناوری تغییر نام تجاری را اعلام می کند

فیسبوک اکنون متا است: غول فناوری تغییر نام تجاری را اعلام می کند

مطالب جدید  به هر حال چه کسی به یک شریک BaaS نیاز دارد؟ - TechCrunch