سوغات زنجان و صنایع دستی این شهر هنرپرور

«درخواست تأسیس استان زاگرس از سوی نماینده بروجرد». نخستین مدرسه دخترانه به نام «شمسیه» در سال ۱۳۲۷ ه.ق (یعنی پس از گذشت سیزده سال از تأسیس اولین مدرسه پسرانه) به کوشش شیخ علی طالقانی (تنها) تأسیس گردید. عکس صنایع دستی زنجاناز تفکرات و فعالیتهای اقتصادی نیز غافل نبوده اولین بار چاو را چاپ و منتشر …

ادامه مطلب