درباره شستشوی نمای ساختمان

سیستمهای کنترل HVAC مدرن کامپیوتری، مشکل توزیع تجهیزات را در میان طبقهها، با فعال کردن کنترل از راه دور مرکزی به حداقل میرسانند. عملیات شستشوی نمای ساختمان سایت راپینی به علت نیاز به حضور کارگران در ارتفاع، همواره با خطرات و چالشهایی همراه بوده است. به طور صحیح، استفاده از آب تصفیه شده برای تمیز …

ادامه مطلب