تبلیغات فیس بوک عملکرد ، گزارش و اندازه گیری محصولات جدید را با توجه به تغییرات حریم خصوصی iOS اعلام می کند

تبلیغات فیس بوک عملکرد ، گزارش و اندازه گیری محصولات جدید را با توجه به تغییرات حریم خصوصی iOS اعلام می کند