ابتکار “درباره این تبلیغ کننده” اکنون شامل صفحات تبلیغ کنندگان برای Google Ads است


ابتکار “درباره این تبلیغ کننده” اکنون شامل صفحات تبلیغ کنندگان برای Google Ads استمطالب جدید  پلتفرم ساخت اپلیکیشن مدولار Buildier.ai 250 میلیون دلار بودجه سری D را جمع آوری می کند