گوگل تأیید کرد که نحوه ایجاد عنوان برای لیست نتایج جستجو تغییر کرده است

گوگل تأیید کرد که نحوه ایجاد عنوان برای لیست نتایج جستجو تغییر کرده است