گوگل تأیید کرد که نحوه ایجاد عنوان برای لیست نتایج جستجو تغییر کرده است

گوگل تأیید کرد که نحوه ایجاد عنوان برای لیست نتایج جستجو تغییر کرده استمطالب جدید  مدیران نوظهور نباید حتی در این بازار برای اولین بار عجله کنند