چه گوگل AMP را دستکاری کرده باشد یا نه، زمان خوبی برای ارزیابی مجدد استفاده از آن است

چه گوگل AMP را دستکاری کرده باشد یا نه، زمان خوبی برای ارزیابی مجدد استفاده از آن است