پیمایش بی نهایت گوگل در تلفن همراه برای تبلیغ کنندگان چه معنایی دارد؟

پیمایش بی نهایت گوگل در تلفن همراه برای تبلیغ کنندگان چه معنایی دارد؟