طبق گفته Forrester، در سال 2022، خرده فروشان نیمی از فروش اقلام سفارش داده شده را از دست خواهند داد، مگر اینکه با تجربه جبران کنند.





طبق گفته Forrester، در سال 2022، خرده فروشان نیمی از فروش اقلام سفارش داده شده را از دست خواهند داد، مگر اینکه با تجربه جبران کنند.