ابتکار جدید مایکروسافت و Yandex برای پیشبرد محتوا به موتورهای جستجو

IndexNow – ابتکار جدید مایکروسافت و Yandex برای پیشبرد محتوا به موتورهای جستجو