Chrome جستجوی سمت Google را در مرورگر آزمایش می کند

Chrome جستجوی سمت Google را در مرورگر آزمایش می کند
مطالب جدید  هدف به روز رسانی Slack قرار دادن هوش مصنوعی در مرکز تجربه کاربر است