گوگل که بر اساس GA4 ساخته شده است ، Analytics 360 جدید را معرفی می کند

گوگل که بر اساس GA4 ساخته شده است ، Analytics 360 جدید را معرفی می کند