پیوندهای AMP در جستجوی Google با iOS 15 خراب می شود

پیوندهای AMP در جستجوی Google با iOS 15 خراب می شود