نوع دلتا بازاریابان را کمتر علاقمند به بازگشت به رویدادهای حضوری در سال جاری می کند

نوع دلتا بازاریابان را کمتر علاقمند به بازگشت به رویدادهای حضوری در سال جاری می کند