در صورت پرسیدن سوالات مناسب ، لازم نیست پاسخ “بستگی دارد” باشد. خلاصه روزانه پنجشنبه

در صورت پرسیدن سوالات مناسب ، نیازی به پاسخ نیست. خلاصه روزانه پنجشنبه