تبلیغ‌کنندگان برنامه اکنون می‌توانند از کمپین‌های برنامه برای تعامل بدون پیاده‌سازی پیوندهای عمیق استفاده کنند

تبلیغ‌کنندگان برنامه اکنون می‌توانند از کمپین‌های برنامه برای تعامل بدون پیاده‌سازی پیوندهای عمیق استفاده کنند

مطالب جدید  شرکت خسته کننده ایلان ماسک برای توسعه حلقه تحت لاس وگاس استریپ - TechCrunch ، OK اولیه را دریافت می کند