تبلیغ‌کنندگان برنامه اکنون می‌توانند از کمپین‌های برنامه برای تعامل بدون پیاده‌سازی پیوندهای عمیق استفاده کنند

تبلیغ‌کنندگان برنامه اکنون می‌توانند از کمپین‌های برنامه برای تعامل بدون پیاده‌سازی پیوندهای عمیق استفاده کنند