به روزرسانی دستورالعمل های کیفیت جستجوی Google دسته YMYL را گسترش می دهد ، کمترین کیفیت محتوا و موارد دیگر را تعریف می کند

به روزرسانی دستورالعمل های کیفیت جستجوی Google دسته YMYL را گسترش می دهد ، کمترین کیفیت محتوا و موارد دیگر را تعریف می کند


مطالب جدید  حواله های رمزنگاری نجات زندگی آسیب پذیرترین افراد جهان است - TechCrunch