از قفسم بیرون آمدم ، و من خوب کار می کردم. خلاصه روزانه دوشنبه

از قفسم بیرون آمدم ، و من خوب کار می کردم. خلاصه روزانه دوشنبه