آیا Google باید پشتیبانی noindex را به robots.txt اضافه کند؟ نتایج نظرسنجی

ما پرسیدیم ، شما پاسخ دادید: آیا Google باید پشتیبانی noindex را به robots.txt اضافه کند؟ نتایج نظرسنجی