SMB ها فکر می کنند مشتریان خود را می شناسند. مشتریان آنها مخالف هستند ؛ خلاصه روزانه دوشنبه

ناخوشایند: SMB ها فکر می کنند مشتریان خود را می شناسند. مشتریان آنها مخالف هستند ؛ خلاصه روزانه دوشنبه


مطالب جدید  گوگل با استفاده از فناوری های هوش مصنوعی و ویژگی های جدید - TechCrunch ، جستجو را دوباره طراحی می کند