گوگل با تبلیغات جدید و سیاست درآمدزایی در برابر منکران تغییرات آب و هوا موضع می گیرد

گوگل با تبلیغات جدید و سیاست درآمدزایی در برابر منکران تغییرات آب و هوا ایستادگی می کند