کنسول جستجوی Google خطاهای گزارش وضعیت نتایج غنی جدید را اضافه می کند

Google Search Console خطاهای گزارش وضعیت نتایج غنی جدید را اضافه می کند