کلمات کلیدی عبارتی و مطابقت گسترده که مشابه یک پرس و جو هستند ، اکنون ترجیح داده می شوند


Google Ads: کلمات کلیدی عبارات و مطابقت گسترده که مشابه یک پرس و جو هستند ، اکنون ترجیح داده می شوند