به روزرسانی های Google Analytics 4 شامل اسناد داده محور ، مدل های یادگیری ماشین برای پر کردن شکاف اندازه گیری و ادغام کنسول جستجو است

به روزرسانی های Google Analytics 4 شامل اسناد داده محور ، مدل های یادگیری ماشین برای پر کردن شکاف اندازه گیری و ادغام کنسول جستجو است