به روزرسانی های Google Analytics 4 شامل اسناد داده محور ، مدل های یادگیری ماشین برای پر کردن شکاف اندازه گیری و ادغام کنسول جستجو است

به روزرسانی های Google Analytics 4 شامل اسناد داده محور ، مدل های یادگیری ماشین برای پر کردن شکاف اندازه گیری و ادغام کنسول جستجو استمطالب جدید  Coral Capital صندوق سوم را با 128 میلیون دلار برای استارتاپ های ژاپنی بسته است - TechCrunch